Regulamin

I. Pojęcia ogólne

 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Serwis – serwis internetowy “foto-kameleon.pl”, działających pod adresem https://foto-kameleon.pl
 • Produkt – sesja zdjęciowa + finalne zdjęcia cyfrowe z sesji fotograficznej
 • Produkt fizyczny – przedmioty fizyczne związane z fotografią typu odbitki, albumy, pudełeczka itp.
 • Pakiet – seria zdjęć w ilość zdefiniowanej podczas składania zamówienia
 • Sesja – sesja zdjęciowa
 • Usługodawca – właściciel serwisu, będący osobą fizyczną : Foto-Kameleon.pl Piotr Kaczorowski, ul. Broniewskiego 3c/15, 80-524 Gdańsk;
 • Usługobiorca – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej osiemnasty rok życia i korzysta z Serwisu
 • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www
 • Umowa – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą z wykorzystaniem Serwisu
 • Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy zmierzające do zawarcia Umowy, stanowiące ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu
 • Sfinalizowanie Zamówienia – wykonanie sesji zdjęciowej oraz dostarczenie ostatecznych zdjęć w postaci elektronicznej do Usługobiorcy np. poprzez wysłanie linka do paczki zdjęć do pobrania za pośrednicterm WeTransfer lub Google Dysku.
 • Konto klienta – konto użytkownika tworzone w Serwisie

II. Postanowienia ogólne

 • Regulamin Serwisu dostępny jest dla wszystkich Usługobiorców pod adresem https://foto-kameleon.pl/regulamin/.
 • Regulamin określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy, związanych z użytkowaniem Serwisu.
 • Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie odpłatnych i nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych.

III. Warunki używania serwisu

 • Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest dobrowolne.
 • Serwis może wyświetlać reklamy.
 • Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
 • Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
  • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
  • połączenie z internetem,
  • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
  • włączona obsługa skryptów JavaScript,
  • włączona obsługa plików Cookie.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy oraz Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci.
 • Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprogramowania:
  • bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
  • bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
  • bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
  • podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
  • podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
  • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.
 • W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

IV. Warunki oraz zasady rejestracji

 • Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności rejestracji.
 • Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i darmowa.
 • Usługobiorcy muszą być zarejestrowani i posiadać konto w Serwisie, by korzystać z dodatkowych usług świadczonych w Serwisie, dostępnych jedynie dla Usługobiorców po zalogowaniu.
 • Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.
 • Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.
 • Każdy Usługobiorca może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.
 • Wymagania techniczne związane z rejestracją konta:
  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • Rejestrujący się w Serwisie Usługobiorcy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie, w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji oraz ich późniejsze zmiany lub usunięcie.
 • Usługodawca ma prawo zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców według własnego uznania, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług, treści, materiałów i zasobów Serwisu, w szczególności jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich współpracujących lub nie z Usługodawcą.
 • Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Usługobiorców.
 • Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w zakresie korzystania z konta:
  • zabrania się Usługobiorcom zarejestrowanym w Serwisie udostępniania loginu oraz hasła do swojego konta osobom trzecim,
  • Usługodawca nie ma prawa i nigdy nie będzie żądać od Usługobiorcy hasła do wybranego konta.
 • Usuwanie konta:
  • każdy Usługobiorca posiadający konto w Serwisie ma możliwość usunięcia konta z Serwisu,
  • Usługobiorcy mogą to uczynić wysyłając taką prośbę na kontakt@foto-kameleon.pl z adresu email będącego loginem do konta Usługobiorcy,
  • usunięcie konta skutkuje usunięciem wszelkich danych identyfikacyjnych Usługobiorcy oraz anonimizacją nazwy użytkownika i adresu e-mail.

V. Warunki oraz zasady składania zamówienia w serwisie

 • W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Serwisu należy dokonać wyboru Produktów podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Usługobiorcy komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Serwisu.
 • Usługobiorca w celu zakupu Produktów zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Serwisu, gdzie Usługobiorca przenosi Produkty, które zamierza zakupić. Usługobiorca może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także przejść do procesu złożenia Zamówienia.
 • W toku procesu Zamawiania Usługobiorca precyzuje szczegóły Zamówienia podając dane potrzebne do jego złożenia.  
 • Dane potrzebne do złożenia zamówienia to np. imię, adres e-mail do wysyłki informacji o zamówieniu, sposób płatności i inne.
 • Podczas tworzenia konta Użytkownika wysyłana jest na podany w Zamówieniu adres e-mail wiadomość dot. utworzenia nowego konta w Serwisie wraz z linkiem do ustawienia indywidualnego hasła Użytkownika. 
 • Po złożeniu zamówienia na adres e-mail Usługobiorcy wysyłana jest wiadomość ze szczegółami dotyczącymi Zamówienia i dokonania płatności.
 • Rejestracja Usługobiorcy w Serwisie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Serwisu danych osobowych Usługobiorcy oraz historii jego Zamówień
 • Proces rejestracji oraz składania Zamówień jest szyfrowany odpowiednim protokołem.
 • Usługobiorca jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.
 • Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem Serwisu bądź poprzez wiadomość e-mail.
 • Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
 • Wypełniając formularz Usługobiorca ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego itp.
 • Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji Zamówienia, chyba że Usługobiorca wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. Newsletter).
 • Usługobiorca przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
  • łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt, a także o ewentualnych opłatach za dostarczenie Produktu oraz o innych kosztach,
  • sposobie zapłaty za realizację zamówienia.
 • Usługobiorca wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i Płacę” lub równoważnego.
 • Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
 • Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Usługodawcę, o czym Usługobiorca jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.
 • Realizacja Umowy rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Usługodawcy bądź przez innego operatora płatności.
 • Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba Produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty.

VI. Ceny, płatności i dostawa

 • Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych i są ostateczne. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Usługobiorcę Zamówienia. Usługodawca  zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych Produktów do Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Serwisem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia. 
 • Po dokonaniu Zamówienia w Serwisie Usługobiorca otrzyma e-mail z szczegółami dotyczącymi płatności. Będzie tam numer konta do wpłaty oraz indywidualny numer Zamówienia, który należy użyć w tytule przelewu podczas dokonywania płatności.
 • Usługobiorca może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:
  • przelewem na podstawie informacji dostarczonych na adres e-mail Usługobiorcy. Na wykonanie przelewu Usługodawca oczekuje 7 dni, po tym terminie Zamówienie może być anulowane.
  • za pośrednictwem przelewy24.
 • Zamówienia na Produkty realizowane są po otrzymaniu płatności.
 • Na Produkt składa się realizacja sesji zdjęciowej oraz obróbka wybranych zdjęć w ilości zgodnej z zakupionym Pakietem.
 • Dostawa Produktów cyfrowych jest darmowa. 
 • Dostawa Produktów Fizycznych następuje w sposób wybrany przez Usługobiorcę w toku składania Zamówienia. Koszt dostarczenia przesyłki podawany jest Usługobiorcy po dokonaniu wyboru Produktów Fizycznych oraz po dokonaniu wyboru sposobu zapłaty. 
 • Wysyłka Produktów Fizycznych następuje po otrzymaniu płatności, nie później niż w terminie do 10 dni roboczych po Sfinalizowaniu Zamówienia na produkty cyfrowe. Do czasu dostawy Produktów Fizycznych należy doliczyć czas realizacji dostawy przez podmiot świadczący usługi dostawy. Czas dostawy, jej koszt oraz podmiot świadczący usługi dostawy zostaną podane w toku składania Zamówienia. 
 • Dostawa Produktów fizycznych odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 • Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby dostawa była realizowana terminowo, ale nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z przyczyn od siebie niezależnych.

VII. Warunki świadczenia usługi Newsletter

 • Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności zapisywania się do Newslettera.
 • Zapisanie się do usługi Newslettera jest dobrowolne.
 • Zapisanie się do usługi Newslettera jest nieodpłatne.
 • Wymagania techniczne związane z usługą Newsletter:
  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • Warunki świadczenia usługi Newsletter:
  • podanie w formularzu elektronicznym indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  • weryfikacja podanego konta pocztowego e-mail poprzez uruchomienie przesłanego na nie odnośnika,
  • wyrażenie zgody na otrzymywania powiadomień e-mail,
 • Zakres usługi Newsletter:
  • powiadamianie o  aktualnościach, wpisach, konkursach i innych akcjach promocyjnych związanych z usługami Serwisu,
  • powiadamianie o akcjach promocyjnych partnerów Serwisu (wiadomości Marketingowe),
 • Wypisanie się z usługi Newsletter:
  • Każdy Usługobiorca zapisany do usługi Newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się z Usługi.
  • Usługobiorcy mogą to uczynić poprzez link umieszczony w każdej przesłanej wiadomości e-mail.
  • Wypisanie się z usługi Newsletter skutkuje usunięciem podanego adresu e-mail z bazy Usługodawcy.

VIII. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w serwisie

 • Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci:
  • formularza kontaktowego,
  • komentowania wpisów, artykułów, Produktów.
 • Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:
  • adresu e-mail.
 • W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane zgodnie z “Polityką Prywatności“, stanowiącą integralną część Regulaminu.
 • Warunki umieszczania treści przez Usługobiorców w Serwisie:
  • zabrania się umieszczania w Serwisie treści obraźliwych lub oszczerczych względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, osób trzecich oraz podmiotów trzecich,
  • zabrania się umieszczania w Serwisie materiałów tekstowych, graficznych, audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które Usługobiorca nie posiada licencji, lub których autor praw majątkowych nie wyraził zgody na darmową publikację,
  • zabrania się umieszczania w Serwisie treści wulgarnych, pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem, a także odnośników do stron zawierających wskazane treści,
  • zabrania się umieszczania w Serwisie skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań, a także odnośników do stron zawierających wskazane materiały,
  • zabrania się umieszczania w Serwisie treści marketingowych i reklamujących inne serwisy komercyjne, produkty, usługi czy komercyjne strony internetowe.

IX. Gromadzenie danych o usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności”, stanowiących integralną część Regulaminu.

 • Dane zbierane automatycznie:
  Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:
  • adres IP,
  • typ przeglądarki,
  • rozdzielczość ekranu,
  • przybliżona lokalizacja,
  • otwierane podstrony serwisu,
  • czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu,
  • rodzaj systemu operacyjnego,
  • adres poprzedniej podstrony,
  • adres strony odsyłającej,
  • język przeglądarki,
  • prędkość łącza internetowego,
  • dostawcę usług internetowych,
  • anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:
   • płeć,
   • wiek,
   • zainteresowania,
  • anonimowe dane niezbędne do serwowania reklam:
   • dane związane z remarketingiem,
   • dane związane z raportowaniem o wyświetlanych reklamach.
  Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.
 • Dane zbierane podczas rejestracji i składaniu zamówienia:
  • adres e-mail
  • imie i nazwisko
  • adres
  • numer telefonu.

W przypadku Usługobiorców zalogowanych (posiadających konto w Serwisie), w plikach cookies zapisywanych na urządzeniu Usługobiorcy może być umieszczony identyfikator Usługobiorcy powiązany z kontem Usługobiorcy.

 • Dane zbierane podczas zapisywania do newslettera:
  • adres e-mail
  • nazwa użytkownika

X. Prawa autorskie

 • Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
 • Część danych zamieszczonych w Serwisie jest chroniona prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą i jest wykorzystywana na podstawie uzyskanych licencji, lub oparta na licencji darmowej.
 • Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów, o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.

XI. Prawa i obowiązki usługobiorcy

 • Internauta nabywa status Usługobiorcy wraz z uruchomieniem w przeglądarce internetowej dowolnej z podstron Serwisu.
 • Korzystający z Serwisu Usługobiorcy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa.
 • Korzystając z Produktów umieszczonych w Serwisie, Usługobiorca zobowiązuje się nie kopiować materiałów oraz nie udzielać hasła dostępu osobom trzecim.
 • Korzystając z Serwisu, Usługobiorca potwierdza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 • Dokonując zamówienia Produktu umieszczonego w Serwisie (produkt elektroniczny) i wpłacając należność, Usługobiorca automatycznie potwierdza, że rozumie, iż należność nigdy nie podlega zwrotowi (Usługobiorca traci prawo do odstąpienia od umowy w momencie pobrania Produktu, w wersji elektronicznej)
 • Usługobiorca ma prawo do zwrotu Produktu fizycznego w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Reklamacje dotyczące wad Produktu fizycznego należy zgłaszać do Usługodawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania zamówienia. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 • Wypełniając formularz kontaktowy umieszczony w Serwisie, Usługobiorca automatycznie potwierdza, że przeczytał regulamin i się z nim zgadza, akceptując go.
 • Dokonując zamówienia każdego Produktu umieszczonego w Serwisie, Usługobiorca automatycznie potwierdza, że przeczytał regulamin, akceptując go i zgadzając się z nim.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi bez podania przyczyny.

XII. Wyłączenie odpowiedzialności

 • Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
 • Mimo, że Usługodawca prezentuje praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać ze wszystkiego, co oferuje Usługodawca. Porady udostępniane przez Usługodawcę powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem i dopiero gdy będą przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.
 • Usługodawca dołożył wszelkich starań, by zawarte w Serwisie informacje były kompetentne i rzetelne. Nie bierze jednak żadnej odpowiedzialności za ich wykorzystanie ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych i autorskich. Nie umniejsza on również znaczenia porad lekarskich. Wyłącznym celem Serwisu jest dostarczenie ogólnych informacji, które mogą przyczynić się do poprawy emocjonalnego, fizycznego i duchowego samopoczucia osób, które korzystają z dostępnych na niej Produktów.
 • Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób działania Produktu na Usługobiorcę.
 • Korzystając z Serwisu, Usługobiorca rozumie, że wszystkie dostępne na niej Produkty i treści podlegają prawu autorskiemu i są zastrzeżone. Tym samym nie mogą być reprodukowane, przechowywane jako źródło danych, czy przekazywane w jakiejkolwiek elektronicznej, mechanicznej, fotograficznej lub innej formie zapisu bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich, czyli Usługodawcy.
 • Usługodawca w żadnym przypadku nie przejmuje odpowiedzialności za to, w jaki sposób Usługobiorca korzysta z informacji i produktów na niej zamieszczonych.
 • Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu, w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

XIII. Zmiany regulaminu

 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 • Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorców o wszelkich zmianach dokonywanych w Regulaminie w formie publikacji w serwisie, wyświetlaniu stosownego komunikatu lub też w innej postaci umożliwiającej zapoznanie się ze zmianami Usługobiorcom, np. poprzez modyfikację daty wskazującej czas ostatniej aktualizacji Regulaminu.
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji dla Usługobiorców nieposiadających konta w Serwisie.
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie z 7-dniowym okresem przejściowym dla Usługobiorców posiadających konta w Serwisie zarejestrowane przed zmianą Regulaminu.
 • Traktuje się, iż każdy Usługobiorca kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

XIV. Postanowienia końcowe

 • Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.
 • Działanie Strony podlega prawu polskiemu. Spory wynikłe z korzystania ze strony rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.
 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 • Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Usługobiorców, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność czy wady prawne.
 • Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonej w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
 • Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.
 • We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
  • używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie,wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@foto-kameleon.pl
  Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.

Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 14.03.2024 r.